ZPRAVODAJ ČSTV 03/2010
Autor Jiřina Patlejchová, publikováno 19.4.2010
zobrazeno 901x,komentářů 0

Vancouver 2010

Informace o působení organizačních jednotek v rámci občanského sdružení
Veřejně prospěšné práce v TJ/SK s finančnímpříspěvkemúřadupráceInformace o působení organizačních jednotek v rámci občanského sdružení
Veřejně prospěšné práce v TJ/SK s finančnímpříspěvkem úřadu práce www.cstv.cz

Vážení čtenáři,
Český svaz tělesné výchovy v současné podobě existuje 20 let jako
dobrovolná střešní spolková organizace, která sdružuje sportovní svazy,
tělovýchovné jednoty a sportovní kluby. Chtěl bych připomenout,
že úkolem ČSTV není řídit sdružené sportovní subjekty, ale zastupovat
je navenek, prosazovat jejich potřeby vůči státu, samosprávným
orgánům i dalším občanským sdružením, poskytovat jim ekonomický,
právní i technický servis.
Rád bych zdůraznil, že ČSTV se s maximálním úsilím snažil hledat
cesty ke stabilizaci ekonomické situace, neboť financováníorganizace,
především z vlastních zdrojů, je již třetí rok v neuspokojivém stavu.
Od roku 2004 se Praha může chlubit jedinečnou sportovní stavbou, O2
arénou, ve které se každý rok uskutečňují vrcholné sportovní akce. Problémem,
který přesahuje pozitiva arény, je každoroční objem splátek
úvěru na halu, negativně ovlivňující výši odvodů výtěžku SAZKA, a.s.
do sportovního prostředí.
Pod patronací ČOV a MŠMT byla zpracována analýza financovánísportu, která byla na veřejnosti prezentována v polovině dubna. Stav,
kdy sport dostává z veřejných rozpočtů méně než odvádí na daních,
nás řadí na jedno z posledních míst v Evropě. V letních měsících byla v
návaznosti na analýzu zpracována Koncepce státní podpory sportu v
České republice. Pokud se naplní, měla by zlepšit především stav financování.
Zatím však ještě nebyla přijata vládou.
V loňském prvním pololetí předsedala Česká republika Evropské
unii. Ve víru událostí, způsobených vyjádřením nedůvěry vládě, zanikla
řada drobných kroků, realizovaných v rámci českého předsednictví.
Mezi ně nesporně patřilo setkání ředitelů sportu zemí EU. Setkání tak
kromě běžné agendy přineslo zásadní doporučení v oblasti autonomie
sportu a dobrovolnictví ve sportu, doporučení, na jejichž přípravě se
podílel i ČSTV.
Považuji za úspěch hodnotné sportovní výsledky členských svazů a
jejich sportovců na mezinárodním kolbišti, kterých dosahují každý rok.
Zároveň si ale cením růstu členské základny ve sdružených tělovýchovných
jednotách a sportovních klubech, dennodenní dobrovolné práce
tisíců trenérů a cvičitelů i toho, že se jejich prostřednictvím stále více
lidí věnuje sportu. Mrzí mě ale, že se nedaří zvyšovat členskou základnu
věkové skupiny dorostenců a dorostenek. Kategorie, která by měla
za pár let přinést nové medaile třeba i z olympijských her.
Přeji všem sportovcům, představitelům svazů a tělovýchovných jednot
i těm „obyčejným” fandům hodně radosti ze sportovních úspěchů
právě v tom „jejich” sportu. Bezejmenným trenérům bezejmenných
malých či chcete-li mladých sportovců přeji, aby se jim dařilo probudit
v každém chuť do sportování, do překonávání překážek, do pravidelného
tréninku a závodů. Funkcionářům pak přeji, aby se jim práce při
vytváření podmínek pro sportování našich členů dařila a abychom nacházeli
pochopení pro dobrovolný sport a tělovýchovu ve vládě, parlamentu,
v krajských i obecních zastupitelstvech.
Po dvaceti letech v čele organizace předávám štafetu následovníkům.
Za uplynulých dvacet let jsem měl příležitost poznat řadu obětavých
funkcionářů i řadu sportovců, kteří zasvětili svůj život sportu.
Děkuji všem za spolupráci a přeji ČSTV i celému českému sportu, aby
kráčel po správné cestě a přinášel lidem uspokojení.
Ing. Vladimír Srbpředseda ČSTVOBSAHVýsledky jednáníorgánů ČSTV 341. schůze VV ČSTVNovela zákona
o podpoře sportuNovela zákona
o „trvalém užívání“
Informace
o org. jednotkách v o. s.
První pozitivní nález
na růstový hormonNejlepší sportovci ČSTV
okr. Praha-východVeřejně prospěšné práce
v TJ/SKVancouver 2010
Kalendář
sportovních akcíŠkolící centrumPrávo 4Sport a zdraví 9Sdělení, ohlasy,
zajímavosti 14www.cstv.cz23/09

V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ ČSTV
41. schůze Výkonného výboru ČSTV

10. března zasedal na své 41.schůzi v
Praze na Strahově Výkonný výbor ČSTV.
Obsah jednání byl z velké části věnován
přípravě písemných materiálů pro
jednání 22.valné hromady Českého svazu
tělesné výchovy, která se bude konat
17.dubna 2010 ve Sportovním centru
Nymburk. Opět byly středem pozornosti
členů výboru ekonomická témata, když
otázka financovánísdruženýchsubjektůje pravidelnou součástí programu
schůze. Písemné podklady pro delegáty
22.VH ČSTV budou distribuovány na
jarních celostátních poradách předsedů
svazů a představitelů regionálních – okresních sdružení ČSTV 30. a 31.března 2010 v Praze. VV ČSTV
na jednání projednal a schválil následující:

. Informace o financovánísdruženýchsubjektůČSTV.ČlenovéVVČSTVvzalinavědomíinformaciočásti splátek výtěžku SAZKA a.s., které byly vyplaceny začátkem března a obratem byly distribuovány
sdruženým subjektům, dále informaci o dosud neznámých objemech státních dotací MŠMT na rok
2010 v některých dotačních programech, zejména na státní reprezentaci, talentovanou mládež,
ale také prostředků na údržbu a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení, kde ČSTV spolu s
ostatními spolky intenzivně požaduje navýšení objemu.

. Obsah připravovaných zpráv pro 22.VH ČSTV – výbor schválil Hodnocení čtyřletého období
činnosti ČSTV (2006-2010) a Zprávu o činnosti VV ČSTV od 21. VH ČSTV, včetně kontroly plnění
usnesení 21. VH ČSTV, diskutoval zprávu o hospodaření ČSTV a jeho středisek za rok 2009 a návrh
rozpočtu ČSTV pro rok 2010. Návrh bilance zdrojů ČSTV pro rok 2010 bude dopracován. VV ČSTV
rovněž rozhodl, že v případě potřeby se k přípravě podkladů pro VH ČSTV sejde na mimořádné
schůzi.

. Návrh na přijetí nových svazů za členy ČSTV – výbor projednal předložený návrh na přijetí Unie
šipkových organizací a Unie hráčů stolního hokeje za řádné členy ČSTV. Návrh bude předložen se
stanoviskem VV ČSTV delegátům komory svazů 22.valné hromady ČSTV.

. VV ČSTV ve funkci valné hromady společnosti schválil hospodaření Domu služeb ČSTV s.r.o. za rok
2009, projednal podklady připravené pro valné hromady akciových společností Skiareál Špindlerův
Mlýn, Ski Pec p.S., Sportovní areál Harrachov a Nakladatelství Olympia, a delegoval své zástupce
na jednání valných hromad.

. Informace o kontrolách provedených v TJ/SK Revizní komisí ČSTV podal její předseda L.Bambula a
VV ČSTV rozhodl o finančníchpostizíchvpřípaděnálezů.

. Návrhy na udělení vyznamenání ČSTV – výbor schválil návrhy na udělení čestných uznání,
čestných odznaků a medailí za práci ve prospěch tělovýchovy, které byly předloženy jednotlivými
republikovými svazy a regionálními - okresními sdruženími ČSTV.

VV ČSTV vzal dále na vědomí informace předsedy V.Srba o pozvání ČSTV na jednání od předsedy
Vlády ČR J.Fischera a o vývoji projednávání novel loterního zákona v rozpočtovém výboru a na schůzi
Poslanecké sněmovny Parlamentu.


33/09

P RÁVOI n f o r m a c e
o novele zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
v platném zněníPoslanecká sněmovna na svém zasedání dne 17.3.2010 projednala a schválila změnu zákona
č. 115/2001 Sb. Změna spočívá v tom, že pořadatelé sportovních utkání budou moci požádat o
pomoc Policii ČR v případě, že přestanou zvládat rozvášněné fanoušky a diváci budou v ohrožení.
Podmínkou však je, že pořadatel dá pokyn rozhodčímu, aby byl zápas z těchto důvodů ukončen.
Policisté tedy nebudou zasahovat přímo při fotbalovém utkání, ale vlastně až po jeho ukončení.
Zároveň zákon říká, že pokud policie bude na stadiónech zakročovat, bude povinen pořadatel
uhradit náklady, které se zjednáním pořádku policie vynaloží. Pořadatelé sportovních utkání nově
budou spolu s policií posuzovat a rozhodovat o tom, která utkání jsou tzv. riziková a na těchto
soutěžích se policie z důvodů prevence objevovat bude.
I n f o r m a c eo novele zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších
věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská
sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu …….
Při novele zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, byla k novele tohoto zákona připojena i
novelizace ustanovení § 15 zákona č. 290/2002
Sb. Ustanovení § 15 odst. 4 se mění tak, že se
vypouští věta druhá a třetí tohoto ustanovení.
To v praxi znamená, že i nadále nemovité věci,
které přešly do vlastnictví sportovních organizací,
musí být po dobu 10 let ode dne jejich nabytí
užívány pouze k účelu, ke kterému byly užívány
ke dni přechodu vlastnictví. Ze zákona se
vypouští ustanovení, že pokud se stanou před
uplynutím této doby pro nabyvatele nepotřebnými,
musí být přednostně nabídnuty do vlastnictví
státu. Dále se vypouští i ta část odst. 4, kde se stanovuje lhůta 2 měsíců, ve které pokud
stát nepřijme nabídku původního uživatele, může tento s nemovitostí nakládat bez omezujících
podmínek.
Tato změna zákona může v praxi ovlivnit některé již zahájené soudní spory, kde Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových požaduje bezúplatné vrácení majetku do vlastnictví státu.
43/09

I n f o r m a c eo působení organizačních jednotek v rámci občanského sdruženíOrganizační jednotka s odvozenou právní subjektivitou od stanov občanského sdružení (§6 odst.
2 písm.e) zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění) může v určitých záležitostech
(vymezených ve stanovách) jednat vlastním jménem.
Předpokladem možnosti ustavení organizačních jednotek v rámci občanského sdružení je jejich
úprava ve stanovách sdružení - vzorové stanovy k dispozici na www.cstv.cz . Ve stanovách musí být
zejména uvedena jednotná část názvu organizačních jednotek, kterou bude obsahovat každá zřízená
organizační jednotka (např. Oddíl, Oblastní svaz). Dále lze samozřejmě do názvu doplnit další text,
který bude odlišovat jednotlivé organizační složky (např. Oddíl házené, Oddíl fotbalu), toto však již
není předmětem úpravy v rámci stanov.
Pokud občanské sdružení tyto organizační jednotky následně ustaví, musí jim vydat tzv. registrační
list (viz příloha - vzor registračního listu) a vést je ve své evidenci pod evidenčním číslem.
V registračním listě každé organizační jednotky musí být uvedeno :
a) název a adresa sídla zřizovatele organizační jednotky (občanského sdružení); doporučuje se
uvést i číslo registrace stanov u MV ČRb) úplný název organizační jednotky (tedy název skládající se jednak z povinného jednotného
označení a dále z části odlišující jednotlivé organizační jednotky)
c) adresa sídla organizační jednotkyd) datum vzniku organizační jednotkye) statutární zástupci organizační jednotkyf) přidělené evidenční číslo (toto číslo přiděluje občanské sdružení)
g) (razítko) a podpis statutárního orgánu občanského sdružení - zřizovatele organizační jednotkyTento
registrační list spolu se stanovami občanského sdružení (zřizovatele organizační jednotky)
jsou pak doklady, které prokazují oprávnění organizační jednotky jednat ve svých záležitostech samostatně.
Vzniklá organizační jednotka po svém ustavení musí do 15 dnů oznámit MV ČR svůj název, sídlo a
datum vzniku. Tato povinnost platí od 1.7.2010 - viz příloha - oznámení vzniku organizační jednotky
občanského sdružení; do 1.7.2010 je třeba požádat o IČ u Českého statistického úřadu s tím, že do
této doby vzniklé organizační jednotky nemusí shora uvedené údaje MV ČR oznamovat; dle
pokynu MV ČR budou tyto informace automaticky MV ČR přebrány od Českého statistického úřadu.
Při ukončení činnosti organizační jednotky se MV ČR oznamuje datum zániku.
Organizační jednotka je dle pokynu Ministerstva financíČRuznánaizasamostatnýsubjektprodaňové účely a daňové řízení (tj. musí plnit povinnosti ve vztahu ke správci daně).
Příloha :
. Vzor registračního listu
. Vzor oznámení vzniku organizační jednotky občanského sdružení53/09

VZOR registračního listuTJ/SK/Svaz ……………………….
se sídlem…………………………
TJ/SK/Svaz ………………………. ve smyslu čl. ………………… svých stanov registrovaných u MV ČR
pod čj. ……………………… jako zřizovatel eviduje Oddíl/Oblastní svaz …………… (přesný název
s tím, že tento název musí obsahovat obecné označení, kterým je označena organizační jednotka
ve stanovách TJ/SK/Svaz - nejčastěji „oddíl“) a vyhotovujeR E G I S T R A Č N ÍL I S TNázev : Oddíl/Oblastní svaz ………………………….
Sídlo : ………………………………………………….
Datum vzniku: ………………………………………...
Statutární zástupci organizační jednotky :
1. ………………………………, předseda2. ………………………………, tajemníkEvidenční číslo :
XXXXV …………………….. dne………………..
………………………………………………
statutární zástupci TJ/SK/Svaz
63/09

VZOR oznámení vzniku organizační jednotky občanského sdruženíMinisterstvo vnitra ČRÚsek sdružovánínám. Hrdinů 3140 21 P r a h a 4Věc : Oznámení vzniku organizační jednotky občanského sdruženíOznamujeme dle ustanovení §9 odst.3 zák.č.83/1990Sb. vznik organizační jednotky v rámci
tělovýchovné jednoty (sportovního klubu) ……………………………………………………………
(celý název TJ/SK) registrované/ho u MV ČR pod čj. ………………………………………………
ze dne…………………………………
Název organizační jednotky : ………………………………………………
Sídlo organizační jednotky : ……………………………………………….
Datum vzniku organizační jednotky : …………………………………….
V …………………… dne …………….…. 2010
podpis statutárního zástupce
organizační jednotky
73/09

.......................
............................
...........................................
........................
........................................
....
.....
......................
............................
......................
............................
REKLAMA

S PORT A ZDRAVÍPrvní pozitivní nález na růstový hormon!
Významný průlom v mezinárodním boji proti dopingu se podařil
britské národní antidopingové organizaci UK Anti-Doping. 24. listopadu
2009 vybrala pro mimosoutěžní krevní odběr hráče rugby Terryho
Newtona a jeho vzorek vyšel jako první v historii pozitivní na růstový
hormon (hGH). Hráč RLFC WakefieldWarriorspakvpátek19.února2010 dostal dvouletý trest.
“Toto je mezník boje proti dopingu. Jedná se o první pozitivní analýzu
na hGH na světě, látka byla v minulosti nezjistitelnou, jelikož z těla
po požití velmi rychle mizí,” prohlásil výkonný ředitel UK Anti-Doping
Andy Parkinson.
V poslední době došlo k výraznému technologickému pokroku v
odhalování a analýze zakázaných látek a rovněž se vylepšilo i cílené
testování a result management.
Generální ředitel Světové antidopingové agentury WADA David
Howman řekl: „První dořešený případ použití hGH je pozitivním krokem
v boji proti dopingu. Posílá důrazné varování těm sportovcům,
kteří riskují a používají hGH, že budou chyceni.”
Ředitel britské antidopingové laboratoře King’s College London
Drug Control Centre profesor David Cowan se rovněž z případu radoval:
“Tento úžasný průlom je výsledkem mnoha let pečlivého výzkumu, na
kterém spolupracovala WADA. Zjištění látky, která je prakticky identická
s našimi přirozenými hormony, vždy představovalo výzvu. Ukazuje
to, že věda uzavřela další důležitou mezeru a zvýšila pravděpodobnost
chytit podvádějící sportovce, což ochraňuje integritu sportu a podporuje
čistou soutěž.” .
93/09

. Dopingové kontroly 2009Komisaři Antidopingového výboru ČR otestovali
největší počet sportovců v historii. V průběhu
minulého roku odebrali rekordních 1410
vzorků moči. ADV ČR navíc v boji proti dopingu
vytasil na sklonku roku 2009 další zbraň – odběry
a následné testování krve sportovců. Do 1. ledna
2010 stihli komisaři ADV ČR odebrat patnáct
vzorků krve ke stanovení případného užití růstového
hormonu, všechny testy pak měly negativní
výsledek.
Pro rok 2010 počítá ADV ČR se 150 – 200 odběry
krve, kterou budou v antidopingové laboratoři
testovat nejen na růstový hormon, ale i na další
zakázanou látku CERA (vylepšená verze EPO) a
náhražky hemoglobinu.
Uvádíme Případy porušení antidopingových pravidel projednané Antidopingovou vyšetřovací
komisí v roce 2009 a případy porušení antidopingových pravidel českými sportovci projednané mezinárodní
sportovní federací. Statisticky se počet pozitivně testovaných sportovců v posledním roce
podstatně snížil.
V roce 2009 došlo k porušení antidopingových pravidel v těchto sportech: vodní pólo, vzpírání(dva
případy), tenis, triatlon, házená, plavání, lední hokej, box a silový trojboj (čtyři případy). Nejvyšší sankce,
která byla udělena sportovním svazem, je zastavení činnosti na čtyři roky.
Zdroj: oficielnístránkyAntidopingovéhovýboruČR
Nejlepší sportovci ČSTV okresu Praha - východ za r. 2009 a další
osud sportu v tomto regiónuV úvodu předseda Sdružení TJ/SK ČSTV okresu
Praha – východ p. Václav Kuchta zdůraznil:
„Setkáváme se takto v našem okrese již počtvrté,
kdy nemáme ani okresní úřad, ani okresní město,
ani okresní deník, ale chceme připomenout, že
tělovýchova a sport jsou obrovským prostorem, jak
bojovat proti pohodlí, proti nežádoucím společenským
vlivům a jak se s ostatními partnery, včetně
sítě škol a pod péčí obecních a městských zastupitelstev,
podílet na zdravém a správném životním
stylu moderního, zejména mladého člověka.“
Na setkání ve městě Odolena Voda došlo k
ocenění aktivních sportovců ČSTV, kteří v r. 2009
dosáhli mimořádných sportovních výkonů a jsou
příkladem pro ostatní nejen ve svých sportovních
disciplínách, ale i ve své obci a nebo městě
Středočeského kraje:
Jakub Koloc a Monika Nováková (Klub veslování
Kondor Brandýs n. L.) – 1. místo na MČRZdeněk Hlaváček, Matěj Petržel (1. Čelák.kl.potápěčů
Čelákovice) – Mistři ČR kat. M2 a M1Sára Tkadlecová a Martin Kubový (Jachtklub Toušeň)
– mistři ČR, 1. místo v ČPMarkéta Červenková (TJ Slavoj Stará Boleslav)
– 1.m. ČR a 6.m. ME juniorů ve vrhu koulíVojtěch Hájek (TJ Slavoj Stará Boleslav – 6 medailí
MČR v hale na dráze – st. žactvoNathaly a Nicola Telvákovy (Škola TAEKWON-DO)
– Mistryně světa a Evropy. .
103/09

.Dále byly oceněny 3 kolektivy:
Starší dorost LH TJ Slavoj Velké Popovice – postup
do I. ligy LH ČRMuži Rugby Říčany – 2. místo Český pohárKadeti Rugby Říčany – 2. místo MČRPoděkování bylo vyjádřeno rodičům, kteří své
děti vedou k tělovýchově a ke sportu mnohdy
i za nemalého finančníhopřispění,všemtrenérům,
vedoucím a všem činovníkům, kteří tuto činnost
dobrovolně a nezištně organizují a zajišťují.
ČSTV na okrese Praha východ sdružuje více
než 20 000 členů, z toho je více než 1/3 dětí a
mládeže, kteří svůj zájem naplňují ve 40 druzích
sportu a ve 134 TJ/SK s 231 oddíly. Více než jedna
polovina z toho je soustředěna právě v obcích se
statutem města, kde je i bohatší nabídka podmínek.
Jsme typickým prostorem pro vesnickou tělovýchovu
a sport, jak říkáme „v pražském pohraničí“.
Přesto mnohdy i ve skromných podmínkách
jsou dosahovány dobré a perspektivní výsledky.
Svoji činnost si nedokážeme představit bez
přímé součinnosti s obecními a městskými zastupitelstvy.
Proto každoročně a nejen před volbami
zastupitele obcí a měst oslovujeme, aby zde byla
spolupráce smysluplná, vyvážená a ve využívání
volného času bohatá. Tato setkání by však měla
být dokladem zájmu o práci pro veřejnost a o veřejně
prospěšnou činnost.
Krajský úřad Středočeského kraje, resp. rozhodnutím
svého zastupitelstva, začal realizovat
koncepci rozvoje podpory sportu v kraji zahájením
pilotního programu pro talentovanou mládež
v basketbalu. Postupně by se tento program
měl úspěšně v našem kraji rozšiřovat i na další
kolektivní sporty jako je lehká atletika, volejbal,
fotbal a lední hokej. To však nemůže být bez návaznosti,
která vzniká v TJ/SK a v regionech.
Naše Sdružení k tomu má vypracovaný sice
skromný, ale systémový projekt na podmínky
okresu. V něm jsou zařazeny zejména olympijské
sporty – lehká atletika v Houštce, rugby v Říčanech,
volejbal ve městě Odolena Voda, házená v
Úvalech, pozemní hokej v Mnichovicích a lední
hokej ve Velkých Popovicích. A nechybí ani fotbal
ve střediscích Čelákovice a Úvaly a po linii OFS
by mělo být přiřazeno i středisko v Brandýse n.
L., případně v Kostelci nad Černými lesy z hlediska
již existujících podmínek. Pro rok 2010 jsme
na tento projekt získali podporu Středočeského
kraje a ještě na jaře tohoto roku dojde k realizaci
tohoto programu. Společně se těšíme, že právě u
dětí a mládeže to bude přínosem pro jejich sportovní
a výkonnostní růst.
Změny posledních 15 až 20 let opět vyžadují
úzkou spolupráci a návaznost všech faktorů, které
oblast využívání volného času, zejména dětí a
mládeže ovlivňují. Další rozvoj sportu si vyžaduje
modernizaci stávajících tělovýchovných zařízení
pro fotbal, volejbal, tenis i pro ostatní sporty a
aktivity, které jsou jistě nedílnou součástí rozvojových
plánů města. To je ovšem – jako všude – limitováno
finančnímizdroji.
Z konkurenčních subjektů by se měly stát
partneři, kteří si umí vzájemně pomoci. To vidí i
zastupitelé měst a nakonec i občané.
Všichni zúčastnění sportovci si odnesli nejen
tradiční účastnický list, ale i dobrý pocit za veřejné
ocenění jejich sportovního úsilí.
Václav Kuchtapředseda Sdružení TJ/SK ČSTV okresu Praha - východ
113/09

REKLAMA

Veřejně prospěšné práce v TJ/SK s finančnímpříspěvkemúřadupráceV dnešní době, kdy počet nezaměstnaných
na úřadech roste a dosahuje maxima za poslední
desetiletí, je poměrně velká šance dosáhnout finančního
příspěvku úřadu práce (ÚP) na zaměstnání
uchazečů o práci na veřejně prospěšnou
činnost. Byla nám zaslána pozvánka na seminář
k využití pracovních míst na veřejně prospěšné
práce v roce 2010 od tajemníka OS ČSTV v Bruntálu.
V tomto okrese se podařilo uspořádat seminář,
kde pracovníci z úřadu práce budou informovat
o možnostech spolupráce ÚP se sportovními
kluby a tělovýchovnými jednotami. Uchazeči o
zaměstnání na úřadu práce budou dočasně zaměstnáni
na veřejně prospěšné práce v tělovýchovných
jednotách a sportovních klubech s možností finančníhopříspěvkuÚP.Budesejednatotato pracovní místa: správcové hřišť, pracovníci při údržbě sportovišť a dalších TV zařízení. Pokud se
chcete tohoto semináře zúčastnit bude se konat ve středu 14. dubna 2010 v 15,30 hodin v zasedací
místnosti Úřadu práce v Bruntálu, Květná 64 (3.poschodí). Bližší informace získáte od OS ČSTV Jana
Urbana 606/840173 a na Úřadu práce od pana Němce tel. 554/705214.
Pro ty, co se do Bruntálu na seminář nepodívají máme informace jak postupovat, jestliže chtějí
této možnosti využít a navázat podobnou spolupráci s ÚP v jejich okrese.
Definiceveřejněprospěšnépráce:Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti
vytvořené především pro obtížně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání
evidované ÚP.
Tato místa vytváří zaměstnavatel na základě písemné dohody s úřadem práce ke krátkodobému
pracovnímu umístění uchazeče o zaměstnání, nejdéle však na dobu dvanácti po sobě následujících
měsíců ode dne sjednaného nástupu uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru.
Finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnance, který byl veden v evidenci ÚP, na
takto vytvořeném místě může být zaměstnavateli poskytován až do výše skutečných mzdových nákladů,
včetně sociálního a zdravotního pojištění.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Zaměstnavatel vytvářející veřejně prospěšné
práce.
Jaké jsou podmínky a postup: Zaměstnavatel podá písemnou žádost s uvedením počtu pracovních
míst, jejich druhem a zaměřením.
Na kterém úřadu můžete podat žádost: Na místně příslušném úřadu práce, který je určen podle
sídla zaměstnavatele.
K žádosti o poskytnutí příspěvku na veřejně prospěšné práce je třeba doložit: doklad dokazující
právní formu zaměstnavatele, potvrzení o tom, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny
daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo
na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s
výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek,
doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu, charakteristiku veřejně prospěšných prací (vzor je přílohou
žádosti)
Úřad práce může požadovat předložení i jiných dokladů, pokud jsou potřebné k posouzení žádosti.
Žádosti si můžete stáhnout na adrese: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni#o4. Správní a jiné
poplatky nejsou požadovány. Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. Podle kterého právního předpisu
se postupuje: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí
zákon o zaměstnanosti.
.
133/09

. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňujíProces schvalování žádosti o poskytnutí příspěvku není veden v režimu správního řízení. Proti nepřiznání
příspěvku není možné uplatnit žádný opravný prostředek.
V případě kladného posouzení žádosti je uzavřena dohoda na konkrétního uchazeče o zaměstnání
s uvedením délky trvání, druhem práce a výší příspěvku.
Po podpisu dohody jsou nově zřízená pracovní místa obsazena uchazeči, doporučenými úřadem
práce. Kopie pracovních smluv zaměstnavatel doloží úřadu práce nejpozději do 10 pracovních dnů
od vzniku pracovního poměru.
Informaci Vám postupuji proto, že se jedná o vyzkoušený dobrý příklad spolupráce OS ČSTV s
místními úřady. Stojí za úvahu, zda tento impuls nevyužít i v jiných místech, kde sídlí okresní-regionální
sdružení ČSTV.
Zvažte, zda nenabídnete tuto informaci úřadům práce ve vašem okrese. V případě zájmu Vám
na OS ČSTV Bruntál jistě poskytnou detailnější informace. S využíváním této spolupráce mají tříleté
zkušenosti a přináší jednotám a klubům nejen finančníefekt,aleskutečnoupomocsúdržbousportovních
zařízení.
Mgr. David Opatrný
Odbor sportu ČSTVS DĚLENÍ OHLASY ZAJÍMAVOSTI
Vancouver 2010V těchto dnech je v prodeji oficiálnípublikaceČeskéhoolympijského
výboru, výpravná obrazová kniha zachycuje neopakovatelnou
atmosféru a napínavý průběh zimních olympijských her
v kanadském Vancouveru. Exkluzivní fotografierenomovanýchfotografů doplněné zasvěceným textem zkušených publicistů dokumentují
nelehký boj našich i zahraničních olympioniků o cenné
medaile a představují šťastné vítěze v jednotlivých sportech a disciplínách. Kniha je mimořádně povedená
a bude dobrou vzpomínkou na medailově úspěšné olympijské hry.
143/09

Kalendář sportovních akcí
1.4. ČtvrtfináleEvropkéligy-fotbal
2. -11.4. European Championships/vzpírání Minsk/BLR
3.4. MČR - Silový troj boj Nymburk/CZE
3.4. Gambrinus liga, kolo 23 CZE
3. - 11.4. MS v curlingu mužů Cortina D‘ampezzo/ITA
3. - 4. 4. Úvodní závody ME v bikrosu Bwsancon/FRA
3. - 4. 4. Oxford vs. Cambridge, veslařská regata Londýn/GRB
4. 4. Kolem Flander, cyklistický závod Meerbeke/BEL
4. -3.4. IKAS 2010/slalom kanoe Skopje/MKD
5. -11.4. The Masters-golf- PGA tour Augusta/USA
5. -10.4. Vuelta Ciclista al Pais Vasco ESP
8.4. ČtvrtfináleEvropkéligy-fotbal
9. - 11.4. Finálový turnaj Evropské ligy v basketbalu žen
10.4. Mezinárodní chodecký závod Rio Maior/POR
10.4. Gambrinus liga, kolo 24 CZE
10.4. Velká národní, překážkový dostih Liverpool/GBR
11.4. MS Sydney 1. Závod - triatlon Sydney/AUS
11.4. Pohár mladých nadějí-kuželky Olomouc/CZE
10. -11.4. Finále Play offbadminton CZE
10. -11.4. Finále evropké ligy volejbalu-mužů
11. - 11.4. Pařížský maraton Paříž/FRA
12. -18.4. Golf- PGA tour-Verizon Heritage Hilton Head Island/USA
13. - 18.4. ME v zápase Baku/AZE
13. - 23.4. MS „18“ v ledním hokeji Minsk/BLR
14. - 18.4. ME v badmintonu Manchester/GBR
15. - 18.4. Finále SP v jezdectví (parkur) Ženeva/CHE
15. - 18.4. ME v moderní gymnastice Brémy/DEU
15. -25.4. MSJ v boxu Calais/FRA
16. - 24.4. MS v curlingu smíšených týmů Čeljabinsk/RUS
16. 4. ČR - Slovensko, přípr. hokejové utkání Brno/CZE
17.4. Gambrinus liga, kolo 25 CZE
17.4. ČR - Slovensko, přípr. hokejové utkání Brno/CZE
19. -25.4. Golf- PGA tour-Zurich Classic New Orleans/USA
20. - 25.4. ME ve skocích na trampolíně Varna/BGR
21. - 25.4. ME ve sportovní gymnastice mužů Birmingham/GBR
22.4. Semi-finále,Evropskéligy-fotbal
24.4. Gambrinus liga, kolo 26 CZE
29.4. Semi-finále,Evropskéligy-fotbal
22. - 25.4. ME v judu Vídeň/AUT
22. -25.4. Memoriál A.Hřebeského (box lakros) Praha/CZE
23. - 12.4. Ánand vs Topalov,o šachového mistra Sofie/BGR
23. -25.4. EJU Continental/Judo Vídeň/AUT
23. -30.4. Semaine Olym. Francaise-jachting Hyeres/FRA
24. -25.4. SemifinálováutkáníFedCupu
26. - 2.5. Tenisový turnaj mužů série Masters Řím/ITA
26. -2.5. Golf -PGA tour- Quail Hollow Ch. Charlotte/USA
27. - 1.5. ME družstev ve squashi Aix-en-Provence/FRA
28. - 2.5. ME ve sportovní gymnastice žen Birmingham/GBR
29. - 2.5. Cyklistický etapový závod žen Orlová/POL
29. - 2.5. Švédské hokejové hry Stockholm/SWE
30. - 2.5. ME v karate Atény/GRC153/09

podrobné informace naleznete na www.skibusharrachov.czHRADEC KRÁLOVÉHradec Králové - Hořice - Miletín - L. Bělohrad - Nová Paka - Jilemnice - HarrachovJIČÍNJičín - Valdice - Železnice - Lomnice n.P. - Semily - HarrachovMLADÁ BOLESLAVMladá Boleslav - Kosmonosy - Mnichovo Hradiště - Turnov - Železný Brod - Tanvald - HarrachovČESKÁ LÍPAČeská Lípa - Mimoň - Jablonné v Pod. - Liberec - Jablonec n/N. - HarrachovRUMBURKRumburk - Vansdorf - Zittau - Hrádek n./N. - Liberec - Jablonec n.N. - HarrachovTRASA 1.
TRASA 2.
TRASA 3.
TRASA 4.
TRASA 5.
tipNabízíme novou službu
pro všechny zájemce o sjezdové lyžování.
SURA s.r.o., www.sura-reklama.czHARRACHOV
SKIBUSwww.
.cz
REKLAMA

Školící centrum při VOŠ ČSTV s.r.o.
Na měsíce duben, květen a červen nabízíme pro sportovní funkcionáře TJ/SK nebo svazů tyto
semináře
. Ekonomika ve sportovních klubech - 9. 4. 2010
. Řešení úrazů z právního hlediska v tělovýchově a sportu - 21. 5. 2010
. Kompenzační cvičení a jeho zařazení v rámci sportovní přípravy - 14. 5. 2010
. Výživa sportujících dětí a dorostenců - 23. 4. 2010
. Psychologie snižování tělesné hmotnosti, psychogenní poruchy příjmu potravy a sport
- 11. 6. 2010
. Praktický Anglický jazyk pro trenéry a manažery - květen 2010
. Masáže pro trenéry - květen 2010
. Vědecký základ sportovního tréninku – pro školení trenérů II.tříd - 15.- 18. 4. 2010
. Metodika cvičení ve fitnesscentrech-20.5.2010
. Balanční podložka - dobrý sluha, zlý pán - 23.4.2010Přihlášku a další informace najdete na adrese: http://vos.cstv.cz/sc.htm
TP Zpravodaj vydává Nakladatelství Olympia, a. s., ve spolupráci s VV ČSTV . www.cstv.cz . Adresa redakce: Zátopkova 100/2,
160 17 Praha 6, tel.: 233 017 345, fax: 233 358 467 . Uzávěrka čísla 25. 3. 2010 . Redaktor: Mgr. David Opatrný . Distribuováno
zdarma v elektronické podobě . FotografiezarchivuČSTV. Registrační číslo MK ČR E 4706 . Za správnost a věcný obsah článků
odpovídají jednotliví autoři . ISSN 1212 - 1061

173/09

KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář:

Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy (okresní sdružení ČUS) finančně podporuje


Užitečné odkazy

cuscz.cz
Web České unie sportu
cuscz.cz/...zpravodaj
Zpravodaj České unie sportu
msmt.cz/sport-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
rejstriksportu.cz
Rejstřík organizací, sportovců a zařízení
Manuál řízení
Manuál řízení sport. klubu
Pojištění členů
Pojištění členů ČUS
iscus.cz
Informační systém ČUS
manuál IS ČUS
Manuál k Informačnímu systému ČUS
Národní sport. agentura
Národní sportovní agentura
Přihláška do PSS
Přihláška do okresního sdružení ČUS
COVID PORTÁL
Aktuální opatření a výklad k jednotlivým činnostem
Veřejný rejstřík
Podání do veřejného rejstříku